Overslaan en naar de inhoud gaan
Reactie Centraal Overleg Vaarwegen op Miljoenennota
De capaciteit van de enkelsluis Grave mag van het COV bij de renovatie van de stuw in 2025 meteen worden verruimd. Archieffoto beeldbank Rijkswaterstaat
Reactie Centraal Overleg Vaarwegen op Miljoenennota

‘Mouwen opstropen en aanpakken’

Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, de Vereniging van Waterbouwers, evofenedex en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, samenwerkend in het Centraal Overleg Vaarwegen (COV), roepen de regering op de mouwen op te stropen en nu vooral aan te pakken.

De brancheorganisaties maken zich grote zorgen over de onderhoudsstaat van de Nederlandse vaarweginfrastructuur en de bereikbaarheid van het achterland. Ze zijn blij met de toegezegde extra impuls van 100 miljoen euro voor de vaarwegen, die ‘hard nodig’ wordt geacht. Maar het zou niet genoeg zijn.

“Door jarenlange bezuinigingen op onderhoud is het aantal stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet ten opzichte van 2016 verviervoudigd. Met name het vervoer over de Maascorridor ondervindt geregeld ernstige hinder door onverwachte stremmingen bij sluizen. Op de Nederlandse vaarwegen is nog veel ruimte beschikbaar om de files te verminderen; dus alle reden om de problemen snel aan te pakken, zodat vervoer over water optimaal kan worden benut”.

Ligplaatsen

In 2020 streeft het Rijk ernaar om de volgende projecten te realiseren: capaciteitsuitbreiding van sluis Eefde, realisatie ligplaatsen Merwede, door de aanleg van vier extra ligplaatsen in de bestaande vluchthaven bij Gorinchem en de start aanleg van de overnachtingshaven Lobith, als onderdeel van de toekomstvisie voor de Waal.

Maar bij de sluizen in Zeeland voldoen de passeertijden al lange tijd niet meer aan de streefwaarde van 30 minuten. Dat wordt veroorzaakt door gebrek aan sluiscapaciteit op de belangrijke corridor tussen Antwerpen en Rotterdam. Er is daarom op korte termijn capaciteitsuitbreiding nodig bij de Volkeraksluis, Kreekraksluis en Krammersluis.

Op de Maas ondervindt de scheepvaart eveneens lange wachttijden bij de enkelsluis in Grave. Het COV roept het kabinet op om wanneer de stuw gerenoveerd wordt in 2025 meteen ook de schutcapaciteit uit te breiden, zodat de Maas een alternatieve route voor de Waal kan zijn ten tijden van droogte.

‘Op slot’

Uit de reactie van het COV: “We staan voor de uitdaging om de Waal en IJssel beter bestand te maken tegen droogte en de bodemerosie te stoppen. Het kabinet stelt ruim 7 miljoen euro beschikbaar om de ‘harde laag’ op de Waalbodem bij Nijmegen aan te pakken en dat is een goed begin. Het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Rijntakken vraagt echter een structurele en internationale aanpak over het hele riviersysteem”.

“Nederland ligt in de delta van grote rivieren en dan is structureel baggeren nodig om verzanding van het riviersysteem te voorkomen. PFAS-vervuiling (poly- en perfluoralkylstoffen) vanuit de lucht heeft het baggerslib aangetast, daardoor liggen baggerwerken stil en worden er geen nieuwe werken opgestart. Om te voorkomen dat Nederland over het water op slot gaat, moet het kabinet zo snel mogelijk een oplossing zoeken voor dit zorgwekkende probleem”.

Wil Nederland zijn koppositie als doorvoerland behouden, dan is er meer nodig dan behouden wat je hebt. De partijen uit het Centraal Overleg Vaarwegen roepen het kabinet op om ook te blijven investeren in nieuwe infrastructuur. De binnenvaart kan zo bijdragen aan een oplossing voor de Nederlandse opgave voor mobiliteit en leefbaarheid.

Kernopgaven

Het COV: “Een betrouwbare bediening, het terugdringen van storingen en tijdig baggeren; stuk voor stuk zijn dit kernopgaven van de overheid. Daarnaast dienen we de bestaande infrastructuur ook bestendig te maken voor de toekomstige klimaatveranderingen, zowel bij hoogwater als laagwater. Bescherming van de woon- en landbouwgebieden, maar ook terugdringing van het zoutwaterpeil maakt het tot een complexe materie, waar de nodige investeringen niet voor ons uitgeschoven kunnen worden”. 

leaderboard