Overslaan en naar de inhoud gaan
Minister Cra Van Nieuwenhuizen.

ASV stuurt zorgenbrief over vergroeningsvisie IenW naar minister

De ASV (Algemeene Schippers Vereeniging) heeft een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen geschreven, waarin de vereniging haar zorgen uit over de werkwijze van het ministerie IenW en de ontwikkelingen aangaande voorstellen ter vergroening van de binnenvaart.

Daarbij heeft de ASV de minister benaderd betreffende de gang van zaken in het Klimaatoverleg Mobiliteitstafel, meer specifiek het overleg met het doel te komen tot een Green Deal Binnenvaart, waaraan de vertegenwoordiger van schippers reeds geruime tijd deelneemt.

Directe aanleiding is het 'Position Paper' waarin het ministerie haar visie op de vergroening van de binnenvaartsector beschrijft. De ASV legt in haar brief aan de minister uit dat de structuur van de overleggen en de status van het position paper bij de ASV de nodige vraagtekens opriepen. Voorgelegd aan de projectleider Green Deal heeft de ASV hierop geen inhoudelijk antwoorden mogen ontvangen.

Vraagtekens

Naast het geven van commentaar heeft de ASV ook specifieke voorstellen gedaan betreffende de vergroening naar aanleiding van het position paper van het ministerie. "Want als het position paper van het ministerie IenW de basis moet zijn hoe de binnenvaart naar een emissievrije tweede helft van de 21ste eeuw moet evolueren, dan stelt de ASV er de nodige vraagtekens bij".  

De vereniging wijst op een aantal verkeerde denkrichtingen: "Als beroepsorganisatie zien wij een geïndustrialiseerde vloot van grote eenheden op enkele grote vaarwegen overblijven en een grote toename van het landverkeer wegens het in onbruik raken van driekwart van het huidige vaarwegennet, mét onze collega's, die met de teloorgang van hun bedrijven de rekening betalen voor een klimaat, waar ze veel voor hadden kunnen betekenen".

Voorstellen ASV

- Een basis voor het voortbestaan van de kleinere binnenvaartvloot (<1500 ton) middels uitvoering van de daartoe met grote meerderheid aangenomen Kamer-moties of vergelijkbaar beleid;

- Als er een vergroeningsfonds zou komen, moet dit vergroeningsfonds gevoed worden uit een toeslag op vervoer, te betalen door de opdrachtgever;

- Een financieringsbeleid bij banken, waarbij niet als primaire eis een vergroeningsplan het breekpunt is;

- Een vervoerskeuzebeleid bij verladers, niet louter gebaseerd op normstelling of langlopende contracten, maar op werkelijke vergroening en kostendekkende tarieven;

- Beoordeling en erkenning in wetgeving van het groene aspect van een binnenvaartonderneming op basis van de werkelijke CO₂-emissie (dus effectieve brandstofverbruik) en voor wat betreft de andere emissie-bestanddelen 'meting aan de pijp';

- Hervorming van het Green Award-systeem;

- Geen restrictief beleid van binnenhavens of milieuzones op basis van normstelling of (achterhaalde) CCR2-eisen;

- Stimuleren van vergroening op basis van de volledige ecologische footprint;

- Stimulering van vergroening (minder lege kilometers) door verbetering van de markttransparantie middels een Agora of vergelijkbaar marktinformatiesysteem;

- Internationale beschikbaarheid van alternatieve energiedragers en een internationaal gelijk speelveld. 

leaderboard