Overslaan en naar de inhoud gaan

COV over begroting: ‘Stilstaan is geen optie’

Meer service op het water, betere bediening van sluizen en bruggen, en werk maken van onderhoud. Dat is de boodschap van het COV, in reactie op de ‘beleidsarme’ rijksbegroting voor 2018. “Samenvattend kunnen we constateren dat het beleid van het vorige kabinet wordt doorgezet”, zo stelt het Centraal Overleg Vaarwegen.

“Op vaartuigen en bemensing van bruggen, sluizen en verkeersposten kan niet langer bezuinigd worden”, zo stelt het samenwerkingsverband van evofenedex, waterbouwers en de binnenvaart. De begroting voor komend jaar laat wel een positief beeld zien, met extra geld voor nieuwe infrastructuur. Het vaarwegbudget bedraagt in 2018 964,7 miljoen euro, in 2017 was dit nog 872 miljoen.

De verklaring van het COV: “We gaan daarmee de goede kant op, maar het extra budget is onvoldoende om alle knelpunten in het vaarwegennet aan te pakken. Uit de Nederlandse Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) blijkt dat de land-infrastructuur van Nederland de komende jaren onder druk komt te staan. De regering zou er, gezien de vooruitzichten, goed aan doen zich actiever in te zetten op vervoer over water. Daar is nog voldoende ruimte beschikbaar en toename van het vervoer over water brengt nauwelijks extra kosten voor de overheid met zich mee. De NMCA laat zien dat ook op de vaarwegen groei is te verwachten en dus aanpassingen en grotere sluizen nodig zijn”.

Flexibiliteit

Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het vaarwegnetwerk is voor het logistieke proces van essentieel belang, zo stelt het COV. “Dit vraagt een ruim bedieningsvenster en flexibiliteit bij sluizen en bruggen. In 2018 wordt 8,5 miljoen euro besteed aan verkeersmanagement. Bediening van objecten valt daar ook onder. Ten opzichte van 2017 is dit bedrag gelijk gebleven en daarmee structureel te laag”.

Het COV: “Op hoofdvaarwegen en hoofdtransportassen is 24/7 bediening een voorwaarde om de groei van het goederenvervoer te accommoderen en een gelijk speelveld te creëren ten opzichte van andere modaliteiten. Op overige vaarwegen is flexibiliteit het sleutelwoord, bediening op afroep zonder beperkingen moet dan beschikbaar zijn. Bediening op afstand is een mogelijkheid om een ruimer bedieningsvenster te bieden. Dit mag echter nooit leiden tot afwaardering van de sluisdimensies. In modern goederenvervoer is 24/7 de standaard. De ambities van het Rijk blijven op het gebied van bediening achter”.

Onderhoud

Beperkingen bij de Merwedebrug en stremming bij sluis Sint Andries en sluis Weurt; steeds vaker wordt de binnenvaart geconfronteerd met onverwachte storingen bij infrastructurele objecten. De Monitor Infrastructuur en Ruimte uit 2016 laat zien dat de staat van het vaarwegennet maar net voldoet aan de norm. “Stilstaan is dan achteruitgang”, zo vindt het COV . Er zou meer preventief onderhoud nodig zijn, om uitval aan kunstwerken te voorkomen. In 2017 werd minder aan onderhoud uitgegeven dan in voorgaande jaren. 2018 laat een lichte stijging zien van ongeveer 40 miljoen, met een totaal beschikbaar budget van 377 miljoen euro. “Met name de genoemde sluizen Sint Andries en Weurt hebben dringend een inhaalslag nodig om betrouwbare bediening te blijven garanderen”.

De passeertijden bij sluizen op de hoofdtransportassen voldoen niet aan de streefwaarden die het Rijk heeft vastgesteld. Dit wordt volgens het COV voornamelijk veroorzaakt door gebrek aan capaciteit op de trajecten tussen Rotterdam en Antwerpen: “Capaciteitsuitbreiding bij de Volkerak-, Kreekrak- en Krammersluizen kan daarom niet langer uitgesteld worden. Daarnaast voldoen diverse bruggen op deze belangrijke corridor nog steeds niet aan de Rijnvaarthoogte”.

Sluizen en ligplaatsen

Dit jaar zijn extra ligplaatsen in de Rijn-Scheldeverbinding opgeleverd en bij de keersluis in de vaarweg Meppel-Ramspol. In 2018 wil het Rijk de verruimde Maasroute openstellen met keersluis Limmel. Er wordt gestart met de realisatie van extra ligplaatsen op de Beneden-Lek en de bouw van de nieuwe sluis van Terneuzen. Ontwikkelingen die bijdragen aan betere bruikbaarheid van het Nederlandse vaarwegennetwerk.
Op het Europese vaarwegennet valt echter nog veel winst te behalen. Er heerst een groot tekort aan ligplaatsen en autoafzetplaatsen langs de Rijn. Veel kanalenstelsels zijn verouderd qua infrastructuur en verkeren in slechte staat. Op de Donau zijn diepgangbeperkingen een probleem. Het COV vraagt de minister deel te nemen aan het Europese debat hierover en actief te pleiten voor betere voorzieningen, infrastructuur en vaarwegen.

Investeren

Een goede bereikbaarheid van belangrijke economische regio’s is cruciaal om te kunnen blijven profiteren van de groei van de wereldhandel en goederenstromen. Het COV roept de minister daarom op om meer te investeren in vaarweginfrastructuur, het onderhoud ervan en de bediening van sluizen en bruggen. De prognoses voor de komende tien jaar voorspellen een forse toename van het goederenvervoer.

Het COV: “Om Nederland in beweging te houden zal het Rijk concrete doelstellingen moeten formuleren voor de binnenvaart. Dit houdt Nederland niet alleen mobiel en bereikbaar, maar helpt ook met het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs” . Het COV stelt graag de dialoog aan te gaan met de nieuwe bewindslieden, om gezamenlijk te kijken hoe we het potentieel van vervoer over water nog beter kunnen benutten.

@FOTO: De Kreekraksluis van bovenaf: “Capaciteitsuitbreiding kan niet langer uitgesteld worden”. Foto Rijkswaterstaat

leaderboard